پیامبر در وصفِ محبتِ امام علی(ع) فرمود: «سرلوحهٔ پروندهٔ