هلال احمر به کمک مردم خوی رفته یکی همين جوری رفته از هلال