پدر هر جا که باشد، دور و نزدیک، شک ندارم که دلش هر لحظه ب