آدم دلش تنگ بشه زنگ میزنه، پیام میده، سراغتو میگیره، عکسا