روز (اگه همینو خونه می خوردیم،سی تومن می شد) مبارک