طبق ادعای چین، سه اَبَرگاو شبیه سازی شده در این کشور متول