در سال ۱۹۶۰، اورموند گیگلی، خبرنگار عکاسی، ۴۳ زن را جمع آ