می دونم چقدر درک نشدی، چقدر نا امیدت کردن، چقدر تحمل کردی