........................دوسش ندارم واسه طرفداراش گزاشتم..