گاهش اوقات نمیبینیم همین ک مامان و بابامون بالاسرمونن..