انسان وقتی اهل مطالعه بشود مثل نسرین خانم مذهبی میگردد