توییت خواننده سابق و وکالتی امروز : ایران هسته ای شه، بای