🔴 پوتین ارتشی داره که نصف جهان رو حریفه، مساحت کشورش یک س