یعنی صلوات ب اون وقتی ک کار داری و پا نمیشی بری اونکا و ب