دفتر شيمی ، استفاده از تمامی نقاط دفتر،برا خودمه اااا