منائیان ......منائیان (مانناها) قومی بودند که حکومتی را در ج...

منائیان ......


منائیان (مانناها) قومی بودند که حکومتی را در جلگه جنوبی دریاچه ارومیه تشکیل داده و از قرن هشتم قبل از میلاد تا قرن ششم قبل از میلاد بر این سرزمین حکومت می کرده اند این دولت از فرصت مبارزه میان دولت آشور و اورارتو استفاده کرد و بر قدرت خود افزود پادشاهی مناها که در آن مقطع زمانی منا متحد آشور بود به دست ماد در حدود 612 پ م قبل از حمله ماد به آشور 614 پ م از میان رفت ....

از میان دولت هایی که نخست در سرزمین آینده ما در آن عهد تشکیل شدند و ما تحت مطالعه قرار می دهیم در آغاز نقش رهبری را دولت های کوچک زاموا که مسکن لولوبیان و گوتیان (کوتیان ) بود بازی میکردند بعدها دولت منا در آن میان مقام اول را احراز کرد .....
دولت منا از قرن هشتم پیش از میلاد بارها با آشور و اورارتو به مبارزه برخاست و در واقع مغلوب هیچیک از دولت های مزبور نشد با این وجود دولت منا به مراتب کمتر از دیگر دو ل بزرگ آن زمان یعنی آشور و اورارتو عیلام و فریچیه شهرت معروفیت داشت .....
منا در پایان قرن هشتم پیش از میلاد از مبارزه با آشور و اورارتو استفاده نمود و برقدرت خود افزود و سراسر ناحیه دریاچه ارومیه را زیر اطاعت خود درآورد شایدبه استثنای کرانه غربی و بخش شمالی دریاچه اورمیه که در دست اورارتو باقی ماند محتملا منا از هر طرف شمال با پادشاهی اسکیت هم مرز شد ......

عکس # آجر مونو منت ایزیرتو در موزه شرق توکیو مربوط به تمدن منا ئیان

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار