خدایا! تو دنیای ما ادما یه حالتی هست بنام "کم اوردن" ولی