پیشنهاد واردات..مبادا وقت وارد کردن جنس .زکشور های دیگر کم ب...

پیشنهاد واردات..

مبادا وقت وارد کردن جنس .
زکشور های دیگر کم بیارید
شما هی نفت را صادر کنیدو
به جایش هرچه شد از دم بیارید
زمستان چون رسد از راه از هند
چوقندر پخته و شلغم بیارید
پفک از روسیه ازچین تایپه
شما نوشابه زمزم بیارید
اگر چه میوه از سودان اوردید
درشت ها شد که نه درهم بیارید
ر سوءد زیره سوی کرمان
ویا خرما برای بم بیارید
اگر به قدر کافی کرم دارید
از المان کرم ابریشم بیارید
برای زخم های کهنه ما
کمی از مالزی مرهم بیارید
برای شاهنامه ارش از چین
ویا که از کره رستم بیارید
برای صادرات غیرت خویش
از اسکاتلند نامحرم بیارید
برای گوش استکبار از اکراین
دو سه تا سیلی محکم بیارید
(( درایران از خوشی مردیم والله
زلبنان بحر ما ماتم بیارید))
برای راهپیمایی بعدی از امریکا کمی پرچم بیارید
اگر از قلم افتاد چیزی
شماها لااقل یادم بیارید
سراین شعر رامن بازکردم
تهش راهم شماها هم بیارید....