خداحافظ برا همیشه اگه بد بودم ببخشید دلم برا همه تنگ میشه