ماددیاکو ...دوران حکومت دیاکو محل اختلاف آرا است ...بنیان گذ...

ماد

دیاکو ...

دوران حکومت دیاکو محل اختلاف آرا است ...بنیان گذاری ماد را سال 708 پیش از میلاد به مرکزیت هگمتانه و توسط دیاکو ذکر می کند ..
محدوده سرزمین ماد در روزگار باستان از شمال به رودارس و رشته کوه البرز از مشرق به دشت کویر و از مغرب و جنوب به رشته کوه زاگرس محدود می شد .....
آن چه از متون آشوری بر می آید آن است که مادها از سده نهم تا هفتم پیش از میلاد نتوانسته بودند چنان پیشرفتی بیابند که سبب هم گرای و اتحاد و سازمان یافتگی قبایل و طوایف پراکنده مادبر محور یک رهبر و فرمان روای برتر و واحد که بتوان وی را پادشاه کل سرزمین مادنشین نامید شده باشد ....
پادشاهان آشور درضمن لشکرکشی های پرشمار خود به قلمرو سکونت مادها همواره با شمار فراوانی از شاهان محلی روبه رو بوده اند
ونه یک پادشاه واحد حاکم بر کل سرزمین های مادنشین ...
پس از مرگ سارگن دوم در705 پیش از میلاد توجه آشوریان به نقطه دیگری دور از ایران معطوف شد این فرصت یابی همیشگی از حمله آشوریان موجب تشکیل اتحادیه ای از شاهزادگان و شهریاران ماد شد رهبران این جنبش پیروان دیاکو بودند .....

عکس #یک گور سلطنتی تاق دار در هفت تپه استان خوزستان

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار