آمد از ره فصل زیبای بهار نو بهاران خنده زد برسبزارپیک نوروزی...

آمد از ره فصل زیبای بهار

نو بهاران خنده زد برسبزار پیک نوروزی رسید از آسمان از سفر آمد پرستور نغمه خوان بازشد چشم بنفشه بر بهار زرد و نیلی درکنار چشمه سار بخت اگر خوابس بیدارش کنید عاشقانه باز دیدارش کنید آمد نوروز در ایران زمین خاک ماشد رشک فردوس برین بوی نارنج ترنج عطربید میتوان از تربت حافظ شنید بازشد چشم بهاران برخزر شد صدفها خانه درو گهر دشت ارژنگ بازهم بیدار شد از شقایق دامنش گلنار شد قاصدک آمد که مهمان آمده بوی نرگسهای ایران آمده خاک من ای قبله گاه عاشقان نو بهارانت همیشه جاودان رودهایت پرخروش بی قرار کوه هایت سربلند استوار بند بند ما هم از خاک توست تاروپود ما زخاک پاک توست خون پاک عاشقی در جان ماست ریشه این عشق در ایران ماست هموطن نوروز تو پیروز باد ای وطن هر روز نوروز باد هموطن آمد دوباره نو بهار شد سراسر خاک ایران لاله زار شد فلک از خاک نوروزی جوان بازکرده چرخی از گل ارغوان آسمان برداشت زیر ابروی عشق پرشده دنیازعطرو بوی عشق بخت اگر خوابس بیدارش کنید عاشقانه باز دیدارش کنید نو بهاران خنده زد برکوهسار پونه زاران شد کنار چشمه سار قطره شبنم به برگ گل چکید شانه زد بادبهاران زلف بید دامن ایران زگل سرشار شد ای عزیزان موقع دیدارشد بداز این هر روزبهتر روز ما جاودان باد تا ابد نوروز ما ......

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها