ایشون سوجین هستن عضو قبلی گروه جی آیدول که از گروه خارج ش