ابپتثجچحخدذرزژسشصضطظعغفقلکگمنهویءة1234567890!@#$/^&*()-؛:'"،...

ا

ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ل
ک
گ
م
ن
ه
و
ی
ء
ة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
!
@
#
$
/
^
&
*
(
)
-
؛
:
'
"
،
؟
+
×
÷
=
<
>
{
}
[
]

£
¥

%
~
`
¤


_
\
|


¡
¿
?
.
خداروشکرهمه دکمه های گوشیم سالمه ببخشید مزاحمتون شدم!
:-)

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار