میدونی بدست آوردن همیشه راحت بود. من همیشه بلد بودم مسابق