چیزی که وحشتناک بود حس می کردم که نه زنده زنده هستم و نه