وقتی گریه میکنی تو اتاقت فقط کافیه در اتاقت رو باز کنی جو