بعضی وقتا به خودم و اتفاقات زندگیم نگاه میکنم و تنها سوال