چرا فکرمی کنن (خوانواده و غیره) وقتی زیاد گریه می کنی احس