میل به حفظِ ظاهر نکردن، میل به فروپاشی، میل به فریاد زدن،