میگن شیرکه تو جنگل نیست قورباغه میشه هفت تیر کش... حالا ح