داداستی گنگ ما نیاز به چند نفر توی گرثه منون داریم اگه هس