توصیه مهم رهبر انقلاب به نخبگان و استعدادهای برتر علمی.