ستاره ها هیچگاه از خاطر آسمان نمی روند؛بگذار دل من آسمان