دوستای عزیز من سعی میکنم به کسی توهین نکنم ولی ازتون خواه