به افتخار کاپیتان ملکی و خدمه پرواز قشم-تهران مورخ۱۳۹۴/۱/