بدبختی یعنی این که مقام بلند پایه دولتی ایران خرابکاری کن