دانشجویی با استادگفت :تاخدارانبینم عبادتش نمیکنم
استادبه انت...

دانشجویی با استادگفت :تاخدارانبینم عبادتش نمیکنم

استادبه انتهای کلاس رفت وگفت مرامیبینی؟
دانشجوگفت :وقتی پشت من به شماست مسلما نمیبینمتان
استادبه کنارش رفت وگفت :تاوقتی به خداپشت کرده باشی اورانخواهی دید..

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...