ارام تر تکانش دھید مرگ مغزی شدھ باید زودتر دفن شود چیزی ھم ب...

ارام تر تکانش دھید مرگ مغزی شدھ باید زودتر دفن شود چیزی ھم برای اھدا ندارد احساسم است تاھمین دیروز زندھ بود خودم دیدم کسی لھش کرد و رفت

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار