گلی میخوام که در سایش نشینم وگرنه سایه دیوار بسیار.