میگویند مثل بچه های آدم رفتار کن. ومن هنوز مانده ام بین ه