بعضی درد هارو فقط باید بهشون عادت کرد چون کاره دیگه ای از