هورمونی هست به نام هورمون (که چی بشه )، که گند میزنه به ه