جیییییییییییییییییییییییییییییییییییییغ من اومدم دیگه نمی