پیرمردی صبح زود از خانه اش خارج شد. در راه با یک ماشین تص