ناراحت نباش دنیا ارزش نداره یه وقت دیدی فردا دیگه نیستی.