وقتی اولین حس مادرم به من تهوع بود از دیگران چه توقعی بای