با دختر عموم که پنج سالش بود حرف میزدم بهش گفتم دخترا موش