چقدر خوبه یه نفر واقعا ادمو دوست داشته باشه کاری نکنه نار