ایشون جزو چندپرنده ای هستش که طول سرتاسربالهاش بین ۲:۷۵مت