وقتی که رونالدو در حسرت توپ طلا دمپایی را بوس میکند